top of page

   Algemene verkoopsvoorwaarden van                       Fonsies Insane Hot Sauce

 

Gegevens van de onderneming


FONSIES INSANE HOT SAUCE
Asbroekstaat 31a

3440 Halle-Booienhoven
0496/51 08 18

Ondernemingsnummer: 0674683005

Fonsies Insane Hot Sauce bevat een gamma aan producten die gemaakt zijn van de tot op heden heetste peper, de Carolina Reaper. (Guiness book of world Record)
 

Niet voor gebruik door personen onder de 18 jaar.

DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA DE WEBSITE WORDT GEREGELD DOOR DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN CONSUMPTIEVOORWAARDEN ZOALS HIERONDER UITEENGEZET DOOR FONSIES INSANE HOT SAUCE .

LEES DE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

 

​ Art 1 : GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door de Fonsiesinsanehotsauce-website te bekijken, te bezoeken of  producten te kopen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden en Verbruiksvoorwaarden.

Indien u niet gebonden wil zijn aan de gebruiksvoorwaarden, gelieve deze site niet te raadplegen, te gebruiken of producten of diensten op de website aan te kopen. 

U begrijpt, stemt ermee in en erkent dat deze Gebruiksvoorwaarden een wettelijk bindende overeenkomst vormen tussen u en Fonsies Insane Hot Sauce en dat uw gebruik van de Websites aangeeft dat u akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden en Verbruiksvoorwaarden.

 

Art 2 :GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Door producten te kopen die op deze website te koop worden aangeboden, begrijpt, erkent en accepteert u dat deelname aan en/of consumptie van De Producten (hierna de "De Producten" genoemd) een risico op persoonlijk letsel met zich kan meebrengen en dat de deelnemer volledig op de hoogte van alle risico's. De deelnemer erkent dat als hij of zij de Producten consumeert hierbij vrijwillig alle risico's op zich van verlies, schade, letsel, ziekte of overlijden neemt als gevolg van deelname aan en/of de consumptie van De Producten.

Als tegenprestatie voor deelname aan en/of consumptie van De Producten, geeft de deelnemer, namens zichzelf en namens alle andere personen die claimen door, via of onder u, hierbij Fonsies Insane Hot Sauce, indien van toepassing, hun franchisenemers en opvolgers en rechtverkrijgenden (hierna de "bedrijfspartijen" genoemd), van alle rechten, claims en acties, inclusief claims voor persoonlijk letsel van een deelnemer, overlijden van een deelnemer en/of schade aan eigendommen van een deelnemer, voortkomend uit de deelname en/of consumptie van de Producten door de deelnemer, ongeacht of genoemde verwondingen, overlijden of schade zijn veroorzaakt door nalatigheid of ander handelen of nalaten van bedrijfspartijen.

De deelnemer gaat ermee akkoord voor zichzelf, en voor zijn of haar erfgenamen en wettelijke vertegenwoordigers, om de Partijen van het Bedrijf schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle schade, acties, oorzaken van acties, claims, vonnissen, proceskosten en advocaatkosten die kunnen op enigerlei wijze en op elk moment voortvloeien uit de deelname en/of consumptie van de Producten door de deelnemer.

De deelnemer van de Fonsies Hot Chocolate Challenge en de Fonsies Insane Roulette Challenge stemt ermee in dat de Bedrijfspartijen de wereldwijde licentie en het recht hebben om de naam, stem, foto of beeltenis van de Deelnemer te gebruiken bij het filmen en inzenden van het uitvoeren van zijn challenge en dit in reclame-, uitzend- of promotiemateriaal.

Dit zonder verdere kennisgeving en zonder enige financiële of andere compensatie.

De deelnemer vrijwaart hierbij de bedrijfspartijen van alle daaruit voortvloeiende claims.

Als de deelnemer de Producten schenkt of koopt voor iemand anders dan zichzelf, stemt de deelnemer ermee in de ontvanger op de hoogte te stellen van deze gebruiksvoorwaarden en consumptievoorwaarden.

 

Het niet informeren van de ontvanger over deze gebruiksvoorwaarden en consumptievoorwaarden duidt op de vrijwillige aanvaarding door de deelnemer van persoonlijke verantwoordelijkheid en de deelnemer stemt ermee in om alle risico's van verlies, schade, letsel, ziekte of overlijden volledig op zich te nemen als gevolg hiervan.

Art 3 : DE PRIJS

De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en zijn uitgedrukt in EURO. De leveringskosten worden apart vermeld. De prijs slaat op het artikel dat omschreven wordt.

 

 Art 4 : HET AANBOD

 

Specifieke vragen over de beschikbaarheid, leveringstermijn en leveringswijze kunnen steeds worden gesteld door een e-mail te sturen naar fonsiesinsanehotsauce@hotmail.com.

Het aanbod van alle producten geldt zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden ingetrokken of aangepast door Fonsies Insane Hot Sauce. Fonsies Insane Hot Sauce kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een bepaald product niet beschikbaar is. Indien er een speciale actie is op een product of als er op een product een promotie is ,wordt dit uitdrukkelijk in ons online aanbod vermeld.

 

Art 5 : UW ONLINE AANKOPEN

 

Via de webshop heeft u de mogelijkheid om uw gekozen producten toe te voegen aan uw winkelwagen. Het is via deze winkelwagen dat u de het bestelproces moet afronden. U dient eerst uw contactgegevens in te vullen. Vervolgens kan u overgaan tot betaling. U heeft de keuze tussen:

— PayPal;

— Overschrijving (op rekeningnummer BE29 7512 0864 9464).

* Houd er rekening mee dat er bij betaling via overschrijving een langere verwerkingstijd is gekend.
 

Fonsies Insane Hot Sauce is gerechtigd een bestelling te weigeren indien er door de klant een ernstige tekortkoming is met betrekking tot de bestelling van de klant.
 

Art 6 : DE LEVERING


Fonsies Insane Hot Sauce levert momenteel in Belgïe en Nederland.

Verzending in Belgïe:

— naar thuisadres: € 6.4 
— naar een B-Post afhaalpunt/ automaat : €5


Verzending naar Nederland

— naar thuisadres 11.6 euro 

— naar een postpunt in de buurt 11 euro

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de klant geleverd binnen 7 dagen na ontvangst van bestelling. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Fonsies Insane Hot Sauce.
 

Art 7 : HERROEPINGSRECHT

 

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet Verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft u het de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren.

Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien u na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Fonsies Insane Hot Sauce heeft teruggezonden, is de koop definitief.

U bent gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Fonsies Insane Hot Sauce. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend en naar het adres Asbroekstraat 31A , 3440 Halle Booienhoven.

Indien de zaken bij u zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Fonsies Insane Hot Sauce er zorg voor dat binnen 15 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan u wordt terugbetaald.

 Het terugzenden van de geleverde zaken komt echter geheel voor rekening en risico van u. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Fonsies Insane Hot sauce  zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Fonsies Insane Hot Sauce betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Art 8 : EIGENDOMSVOORBEHOUD


De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant de exclusieve eigendom van Fonsies Insane Hot Sauce. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Fonsies Insane Hot Sauce te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Art 9 : SANCTIES BIJ NIET BETALING


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Fonsies Insane Hot Sauce  beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 
Onverminderd het voorgaande behoudt Fonsies Insane Hot Sauce zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Art 10 : PRIVACY


De verantwoordelijke van de ontvangen gegevens zijnde Fonsies Insane Hot Sauce respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: versturen van de bestelde goederen.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Fonsies Insane Hot Sauce, of via fonsiesinsanehotsauce@hotmail.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. .

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Fonsies Insane Hot Sauce ,Asbroekstraat 31a 3440 Halle-Booienhoven

 

Art 11 : COOKIES


Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van eventuele cookies.
 

Art 12 : AANTASTING GELDIGHEID / NIET VERZAKING

 
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Fonsies Insane Hot Sauce  om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

Art 13 : BEWIJS

 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Art 14 : VERANTWOORDELIJKHEID BIJ MISBRUIK

Fonsies Insane Hot Sauce bevat een gamma aan producten die gemaakt zijn van de tot op heden heetste peper, de Carolina Reaper. (Guiness book of world Record) Gebruik het product met mate. Niet op de ogen of op het lichaam wrijven , dit kan hevige irritatie veroorzaken.

Fonsies Insane Hot Sauce kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij misbruik van onze producten voor grappen of opzettelijk misbruik om anderen te kwetsen.

Fonsies Insane Hot sauce kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor lichamelijke letsels die zowel intern als extern kunnen veroorzaakt worden.

Niet geschikt voor hartpatienten, zwangere vrouwen en mensen met maag en darmproblemen.

BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.


Art 15 : GESCHILLEN


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

 

Art 16 : KLANTENDIENST

 

Eventuele klachten kunnen schriftelijk gericht worden naar

fonsiesinanehotsauce@hotmail.com

— 04965/10 18 18

— Fonsies Insane Hot Sauce, Asbroekstraat 31A, 3440 Halle Booienhoven

bottom of page